กระบวนการพัฒนาระบบ

กระบวนการพัฒนาระบบจะสำเร็จประกอบไปด้วย 3องค์ประกอบที่สำคัญคือ

กระบวนการพัฒนาระบบจะสำเร็จประกอบไปด้วย 3องค์ประกอบที่สำคัญคือ

1. Process กระบวนการ

2.People, คน หมายรวมตั้งแต่ ผู้ใช้

3.Technology ระบบ